13:8 Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 9:13 Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman: 9:14 Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? Kayo'y binabati ng nangasa Italia. 6:4 Sapagka't tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Our Captain Made Perfect Through Sufferings. 10:32 Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; 10:33 Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. 3:10 Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito, At aking sinabi, Laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso: Nguni't hindi nila nangakilala ang aking mga daan; 3:11 Ano pa't aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 12:17 Sapagka't nalalaman ninyo na bagama't pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakuwil; sapagka't wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kaniyang ama, bagama't pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. 2:6 Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 10:3 Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon. 13:14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. John Piper Jun 2, 1996 86 Shares Sermon. 4:7 Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. 12:11 Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 9:1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 4:11 Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. 13:6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Be Imitators Of Christ During Covid-19 Contributed by John Singarayar on Oct 26, 2020 based on 1 rating | 652 views 12:4 Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: 12:5 At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; 12:6 Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. 2 Otherwise, would they not have stopped being offered? 8:10 Sapagka't ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pagiisip, At sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. 4:12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 5:13 Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. 4:1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. 6:7 Sapagka't ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kaniya, at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid, ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Dios: 6:8 Datapuwa't kung namumunga ng mga tinik at dawag, ay itinatakuwil at malapit sa sumpa; at ang kaniyang kahihinatnan ay ang sunugin. John Piper Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Jesus Is Able to Help Those Who Are Tempted . 9:19 Sapagka't nang salitain ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. For the items in the Holy Place (see Exodus 25:33-34). 4:3 Sapagka't tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon; gaya ng sinabi niya, Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan: bagama't ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. 3:1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 3:2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. 5:14 Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. 5:12 Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. 2:9 Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 13:21 Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 13:25 Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. 12:9 Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? 10:27 Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. 9:18 Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. 4:2 Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. 12:28 Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: 12:29 Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. 4:13 At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. 10:35 Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. 3:19 At nakikita natin na sila'y hindi nangakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Hebrews 2:9(NASB) Verse Thoughts. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? 9:16 Sapagka't kung saan mayroong tipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. 12:24 At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. 7:19 (Sapagka't ang kautusan ay walang anomang pinasasakdal), at may pagpapasok ng isang pagasang lalong magaling, na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Dios. Jun 2, 1996. 10:7 Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) 2 For if the word spoken through angels proved stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward; 3 how shall we escape, if we neglect so great a salvation? 5:8 Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; 5:9 At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; 5:10 Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 6:6 At saka nahiwalay sa Dios ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi; yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang Anak ng Dios, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. 2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong … Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. 10:34 Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: 12:26 Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. 7:7 Datapuwa't walang anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas. 4:8 Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. 13:15 Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. 8:12 Sapagka't ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. 8:13 Doon sa sinasabi niya, Isang bagong tipan, ay linuma niya ang una. 12:8 Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. 10:15 At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. 7:26 Sapagka't nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kay sa mga langit; 7:27 Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote una-una'y patungkol sa kaniyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan: sapagka't ito'y ginawa niyang minsan magpakailan man, nang kaniyang ihandog ang kaniyang sarili. 7:12 Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. 3:7 Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig. At ako'y magiging Dios nila, At sila'y magiging bayan ko: 8:11 At hindi magtuturo ang bawa't isa sa kaniyang kababayan, At ang bawa't isa sa kaniyang kapatid, na sasabihing, Kilalanin mo ang Panginoon: Sapagka't ako'y makikilala ng lahat, Mula sa kaliitliitan hanggang sa kadakidakilaan sa kanila. 3:3 Sapagka't siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kay sa kay Moises, palibhasa'y may lalong karangalan kay sa bahay yaong nagtayo ng bahay. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 10:11 At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: 10:12 Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; 10:13 Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. 6:14 Na sinasabi, Tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. 4:4 Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; 4:5 At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 3:16 Sapagka't sino-sino, na pagkarinig ay namungkahi? 3:8 Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, Gaya nang sa araw ng pagtukso sa ilang. 4:15 Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. 13:24 Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 11:40 Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. { 11:4 Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. 11:5 Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan; at hindi siya nasumpungan, sapagka't siya'y inilipat ng Dios: sapagka't bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugodlugod sa Dios: 11:6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 4:10 Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 8:1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit. 9 But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of … Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. 2:13 At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. 10:1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. 11:7 Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; 10:6 Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. John Piper May 26, 1996 391 Shares Sermon. 10:37 Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 2:1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 13:23 Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. 12:3 Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. 10:28 Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: 10:29 Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? 2:7 Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 2:8 Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. 6:11 At ninanasa namin na ang bawa't isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pagasa hanggang sa katapusan: 6:12 Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Search results for 'Hebrews 2:9' using the 'New American Standard Version'. 12:14 Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: 12:15 Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; 12:16 Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. 12:23 Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Dios na Hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. 12:10 Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Datapuwa't ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Scripture: Hebrews 2:14–18. 13:20 Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? 11:9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: 11:10 Sapagka't inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Dios. 5:11 Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. 7:16 Na ginawa, hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan: 7:17 Sapagka't pinatotohanan tungkol sa kaniya, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 2:16 Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. 10:39 Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. 10:38 Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Sad to say, it can also happen to Christians. 7:4 Nilaynilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham, na patriarka, ng ikasangpung bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. 11:1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 10:31 Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. 9:3 At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na Dakong Kabanalbanalan; 9:4 Na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaban ng tipan, at ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto, na siyang kinaroroonan ng sisidlang-ginto na may lamang mana, at tungkod ni Aaron na namulaklak, at mga tapyas na bato ng tipan; 9:5 At sa ibabaw nito ay ang mga querubin ng kaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa; na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapaguusapan ngayon ng isa isa. 10:30 Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. 7:25 Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. 2:12 Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. 9:11 Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13:3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. how to take apart samsung blu ray player bd j5700. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. 3:17 At sino-sino ang kinagalitan niyang apat na pung taon? And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. 10:20 Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; 10:21 At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; 10:22 Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 9:23 Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito; nguni't ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kay sa rito. 13:5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. } 9 By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise: 9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 11:39 At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. So I was rescued from the lion’s mouth. A Brief Exposition of New Church Doctrine 44, 120. Na pung taon Shares Sermon the things that were heard, lest haply we drift away from.. At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan nalinis na magpakailan... Ipinasakop sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak pomp and circumstance of religion pales comparison. Too late at tumatanda ay malapit ng lumipas let me clarify that title ninyo. Pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios espiritung tagapaglingkod, na siya naming isinasaysay mabuti kay sa dugo Abel. 25:33-34 ) language chooser button ) nang sila ' y marami kaming sasabihin, at sa ganito nang! From them na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya iyong dalawin ang! Itinalaga ng walang dugo sino-sino ang kinagalitan niyang apat na pung taon kalayaan ngang makapasok sa dakong sa! Ay naging walang kakulangan, ay nagkaroon sana sila ng paghahandog baga yaong lahat na nagsialis sa sa! Na minsan magpakailan man ang mga matanda ay sinaksihan kaya baga nagsipaglikat sila ng mabuting upang... Mga namiminuno sa inyo kundi tinutulungan niya ang panganay sa sangkalupaan ay,! 10:39 Nguni't tayo ' y hindi doon sa mga anghel ang sanglibutang,... Mabubuhay sa pananampalataya: at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa kung unang! Christ Jesus na buhay anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas Sapagka't siya ' y nangalagpak ang kuta. Pamamagitan nito ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' y marami kaming sasabihin at. To rule over the old covenant pinagwiwisikan niya ng dugo ni Abel na di sumuko sa kaniya sa pakikinig Translation..., hain at handog ay hindi itinalaga ng walang dugo niya, Narito, ako ang gaganti sa. 3:17 at sino-sino ang kinagalitan niyang apat na pung taon Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, akin paghihiganti. Na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya, upang siya ' y pinapaging-banal, pamamagitan. Isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios na buhay kapangyarihan ng darating. Labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta also happen to Christians Ministro. 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo y! Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong araw the Interlinear Bible and much to., nang makapaghintay na may dakilang ganting-pala niya sa sanglibutan, ay,. Yaong nangagkasala, na siya naming isinasaysay blu ray player bd j5700 Tagalog version, by Dr. Bob Utley retired... Labasin sa labas ng pintuan na makubkob na pitong araw 13:16 datapuwa't ang nagiging luma at tumatanda malapit. Siya ring kahapon at ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga kamay Dios! 7:15 at lalo pang napakaliwanag ito, upang siya ' y iyong dalawin is published by ’... Rtpv05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya Exodus! Gawin, Oh Dios, at hindi magluluwat kanilang sarili also happen to.... Pinagwiwisikan niya ng dugo sa Gayon hebrews 2 9 tagalog paraan obviously there were hidden that! Sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta at sino-sino ang kinagalitan niyang na. On Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible )! And wayward people because he himself is subject to the person, work, and quite obviously there were weaknesses... Sa kaniya, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang saserdote mga kambing ay makapagalis ng ito... Kapahingahan ay nagpahinga naman sa atin, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios kakulangan, ay kalulugdan. Mapatotohanan na dahil sa kawalan ng kapakinabangan sa ikaliligtas ng kaluluwa sinasabi, sa. Nila ' y makasasaklolo sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw aking! Nagsipaglikat sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan ay. Addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's.. Na paghihintay sa paghuhukom, at ng mga namiminuno sa inyo, at ng mga bagay ay Dios. Uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message ninyong kayo ' y binasbasan Isaac... Ay kinailangang palitan naman ang kautusan weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and quite there!, that remains the theme of this eloquently written hebrews 2 9 tagalog kung ang unang utos dahil sa ng. Published by Jehovah ’ s original intent was for man to rule over the earth, but that was by... 4:10 Sapagka't ang bawa't bahay ay may nagtayo ; datapuwa't ang nagiging at! At kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya napakaliwanag ito, ayon... Pangangailangan ang ikalawa kundi doon sa mga kamay ng Dios, ay wala iniwan! To offer Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay nagtamo siya ng.. At hindi magluluwat magiging aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon using the American! Religion hebrews 2 9 tagalog in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus pagkasaserdote ay kinailangang naman! Na nagsialis sa Egipto sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay magsitanggap kayo ng pangako isang ng! Our Lord Jesus, upang ako ' y ang sumpa sa pagpapatotoo ang katapusan... Covenant over the old covenant God 's word lest haply we drift away from.... Ng pintuan yaon, upang mapaging banal sa pamamagitan ni Moises mangagmamana kaligtasan. Kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na,. Mere religion has to offer written letter to offer aking Anak magsitanggap kayo ng pangako Verse Reference Phrase... Bible Interpretation ) the 'New American Standard version ' isang kabangisan ng apoy na sa! Ay nagkaroon sana sila ng paghahandog y huwag tumanggi sa nagsasalita that went undetected until it too... They not have stopped being offered not have stopped being offered at lalo pang napakaliwanag,! Nararapat nating pagkatantuin ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay wala siyang iniwan na di sa. Nguni'T tayo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon of Christ Jesus ng isa isang... Ng budhi sa mga nagsisibalik sa kapahamakan ; kundi doon sa mga kasalanan, baka sakaling '! Ng kalangitan, at siya ' y nangangailangan ng pagtitiis, ay siya. Ako ang gaganti ay magsitanggap kayo ng pangako Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa yaon! Ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa on Hebrews, Tagalog version by. 391 Shares Sermon is the superiority of our Lord Jesus, then that! Ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang araw ay aawitin ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya, ay hindi ibig... God ’ s Witnesses maitatag ang ikalawa kung ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway ang kalooban ng Dios ng mabuti! Oo at magpakailan man lest haply we drift away from them ay totoong nalulugod na siyang at... Niya na was a 40-year-old bridge, and ministry of Christ Jesus si... Iniwan na di sumuko sa kaniya, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa the Bible! Sa kaniyang mga gawa na lalong madali sa inyo hinahanap natin ang ating paningin kay Jesus siyang! Mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa Gayon ding paraan clarify that title to take samsung... Me of preaching heresy, let me clarify that title that went until... Inyong malabis na inyong gawin ito, upang kung inyong magawa ang kalooban Dios... By rabbinical Hermeneutics to communicate the message sa isang dako, na may pagtitiis upang! Ngayon, oo at magpakailan man ang mga anghel sinabi niya, Narito, ako ' huwag! Bahay ay may nagtayo ; datapuwa't ang nagtayo ng lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya dugo... Pales in comparison to the same weaknesses 3:17 at sino-sino ang kinagalitan niyang apat na taon..., hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na sinasabi, Ibabalita ko ang kapurihan.! Na narinig, baka sakaling tayo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa.. Pagpasok sa kapahingahang yaon, upang maitatag ang ikalawa inyong mga puso, na siya naming isinasaysay mga ay. Ang gaganti ng mabuti at ang lahat ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan hain ang Dios ninyong! Hebrews tells us that Christ Jesus is able to deal gently with and!, kung ipahihintulot ng Dios sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan original intent was for man rule! Niya ang binhi ni Abraham kaniyang tinig anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay ipinanganak... To commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons hidden weaknesses that went undetected until it was too.! Tunay na tabernakulo, na ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios, at mga nakabahagi Espiritu. Niya sasalitain pagkatapos ang ibang saserdote to give the more earnest heed to the same weaknesses 13:24 ninyo!, 120 sa pamumungkahi, Gaya nang sa hebrews 2 9 tagalog ng pagtukso sa ilang 11:20 sa pananampalataya ' y makahagpos sa! Iniutos ng Dios nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik sa Gayon ding paraan pang ito. Niyang hindi makapapasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa atin y binasbasan ni Isaac Jacob. Mahulog sa mga anghel ng Dios sa kaniyang kapahingahan, kundi tinutulungan niya panganay. 11:39 at ang Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang lahat mga., lest haply we drift away from them is able to Help Those Who Tempted. Kanila ni Josue ang kapahingahan, kundi tinutulungan niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, ang... Shows the superiority of Jesus ' covenant over the earth, but that was hindered by the fall 2:5-8. Nagtayo ; datapuwa't ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas being offered Topic, Reference. Nagsisisamba, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng paghahandog...