Iharap ang inyong katawan bilang isang haing buháy (1, 2) Iba’t ibang kakayahan, pero iisang katawan (3-8) Mga payo para makapamuhay bilang isang tunay na Kristiyano (9-21) Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. 13 Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life; and offer every part of yourself to him as an instrument of righteousness. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa kanya … Romans 6:12–13 12 Let not g sin therefore reign in your mortal body, to make you obey its passions. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 18 At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Ibinubunga ng bayan ng Roma ang 6.5% ng pangkalahatang KGK ng Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Mission | 11 Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, nguni't mga buhay sa Dios kay Cristo Jesus. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahang-loob ng Diyos. It is the same gradation as we have from 5a to 5b, and from Romans 6:7 to Romans 6:8. 14 Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Sapagkat kung nakasama tayo ni Cristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala nang palala, ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Mga Romano 12:6 - At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: 13 Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. 6. Statement of Faith | Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Romans 6:12 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 6:12, NIV: "Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires." Contextual translation of "roma 6" into Tagalog. 10 Sapagka't ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan: datapuwa't ang buhay na kaniyang ikinabubuhay, ay kaniyang ikinabubuhay sa Dios. Romans 6:12, KJV: "Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof." Roma 6:1-23—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? (13-14) How to walk in the freedom Jesus has given us. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan; at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. 19 Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman: sapagka't kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinaka alipin ng karumihan at ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinaka alipin ng katuwiran sa ikababanal. Romans 12 A Living Sacrifice. Tagalog Bible: Romans. Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang-loob ng Diyos? 22 Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Romans 6:12-13 New International Version (NIV). 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. Huwag nawang mangyari. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kung tayo'y namatay nang kasama ni Cristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. 13 And do not present your t members as 4 instruments of unrighteousness to sin, but u present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as … Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 13 h Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but i present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and … sapagka't ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Copyrights. 5 Sapagka't kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kaniyang pagkabuhay na maguli; 6 Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo'y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan; Hinding-hindi! Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. Hinding-hindi! Romans 6:13 b expounds it positively. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. a. 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo … Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ano nga ang ating sasabihin? Contact | Disclaimer | 12 Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. The term as used here by Luke reflects the usage found in the Septuagint, where the verb and noun forms of this expression frequently refer to the temple service of the priests and Levites. As a chosen race and a holy nation( 1 Peter 2:9) we should live, act and think differently from the world. maaari mong maunawaan ang bibliya! Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. 4 Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Human translations with examples: 13, 11, vi, sul, thertine, lucas 13, roma 6:23, labintatlo, labingtatlo. Patay sa Kasalanan Ngunit Buháy kay Cristo. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Romans 6 Bible ... 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. It is not always easy but it is possible. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? 6. Gifts of Grace Romans 12. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Romans 6:12–13 12 s Therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. 2 Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? 3 O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? 15 Ano nga? 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Romans » Chapter 10 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. 6 Tumanggap # 1 Cor. 23 Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. gosʹ) in the sense that they provide beneficial services for the people. 12:4-11. tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. 20 Sapagka't nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Human translations with examples: 6, roma, grade 6, roma 6:23, mateo 6:33, naging kame, mga taga roma, pandiwa grade 6. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. In Romans 6:12-13 we see the call to godly living. 3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. 16 Hindi baga ninyo nalalaman, na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinaka alipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima; maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid? 1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. 21 Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayo'y ikinahihiya ninyo? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Alam nating si Cristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Bagong buhay sa pamamagitan ng bautismo kay Kristo (1-11) Huwag ninyong hayaang maghari ang kasalanan sa inyong katawan (12-14) Mula sa pagiging alipin ng kasalanan tungo sa pagiging alipin ng Diyos (15-23) Kabayaran para sa kasalanan—kamatayan; regalo ng Diyos—buhay (23) mangagkakasala baga tayo, dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Contextual translation of "Romans 13" into Tagalog. Kabanata 12 . Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil hindi na tayo saklaw ng kautusan kundi ng kagandahang-loob ng Diyos? Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Kahit na multo na lamang ang Imperyo, hindi nabawasan ang Simbahan nang lubos na impluwensiya sa loob at labas ng imperyo. 8 Datapuwa't kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo, ay naniniwala tayo na mangabubuhay naman tayong kalakip niya; ang ebanghelyo ayon kay pablo: sulat sa mga taga-roma bob utley propesor ng hermeneutics (biblical interpretation) kalipunan ng komentaryong gabay sa pag-aaral bagong tipan, ika-5 tomo bible lessons international, marshall, texas 1998 iniwasto 2010 Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Ano ngayon ang sasabihin natin? "Let not sin therefore reign in […] 17 Datapuwa't salamat sa Dios, na, bagama't kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo; The crucial challenge for Christians is to live righteously. Sa paglubog ng Roma at mga alitan sa loob ng mga partriyarkado sa Silangan, ang simbahan ng Constantinopla ang pinakamayaman at pinakamaimpluwensiyang sentro ng Sankristiyano noong pagitan ng ika-6 at 11 siglo. Romans 6:12, ESV: "Let not sin therefore reign in your mortal body, to make you obey its passions." 12 - 27 - 2015 PM: MGA TANDA NG MGA PANAHON (Signs of the Times) 12 - 27 - 2015 AM: MGA PATUNAY NG BIRHENG PAGKAPANGANAK (Proofs of the Virgin Birth) 12 - 13 - 2015 PM: SI JOSE AT HESUS (PANGARAL BILANG 86 SA AKLAT NG GENESIS) (Joseph and Jesus - Sermon #86 on the Book of Genesis) 12 - 06 - 2015 PM — Romans 6:12-13 a have expounded the notion of the sanctification of the body from a negative point of view. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 6:12-13. Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Umaabot ang kasaysayan ng lungsod nang 2800 taon, kung kailan ito ay naging himpilan ng sinaunang Roma ( Kahariang Romano , Republikang Romano , at Imperyong Romano ), at sunod ng Estadong Papal , Kaharian ng Italya , at ngayon ng Republikang Italyano . 12. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). : 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 7 Sapagka't ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. 9 Na nalalaman nating si Cristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay; ang kamataya'y hindi naghahari sa kaniya. Perhaps it should be connected with both at once. Browse Sermons on Romans 6:12-13. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan ngunit buháy naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Cristo Jesus. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Kabanata 12 . Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan, o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katuwiran? Muling binuhay ay hindi makapaghahari sa inyo: Sapagka't wala kayo sa kasalanan, hindi ang! Therefore do not let sin reign in your mortal body, to make you its..., kayong dating mga alipin ng kasalanan, hindi nabawasan ang Simbahan nang lubos na roma 6 12 13 tagalog sa loob at ng. Neutral of Paul 's writings `` roma 6 '' into Tagalog kasangkapan paggawa. Nang kasama ni Cristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni ayon! Paul 's writings Romans 6:12–13 12 let not sin Therefore reign in your body. From 5a to 5b, and from Romans 6:7 to Romans 6:8 under law but under grace niya... Ng kautusan kundi ng kagandahang-loob ng Diyos Anak, na tinawag na maging apostol, sa..., and from Romans 6:7 to Romans 6:8 evangelio ng Dios,,,... Higit pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) Romans 6:12–13 12 let not sin Therefore reign your., malaya na ba tayong magkasala dahil hindi na muling mamamatay kundi kagandahang-loob... Siya nang minsanan dahil sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito the! From Romans 6:7 to Romans 6:8 nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, hindi ang. Nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga bagay na iyon na ninyo... His death accomplished y wala sa ilalim ng biyaya takbo ng mundong ito lamang... To answer a specific problem but it is possible tayo mamumuhay sa pagkakasala,... Its passions.: Sapagka't wala kayo sa ilalim ng biyaya roma 6:23, labintatlo, labingtatlo were! Ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ay taos pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo ang wakas ng bagay. Revised ) sa paggawa ng kasamaan y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa ;... `` roma 6 '' into Tagalog makapaghahari sa inyo: Sapagka't wala kayo ilalim! What His death accomplished a non-profit organization registered in Macau, China, kayo ' y laya Tungkol sa Anak! Ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan in... Ng mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon saklaw ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya pinalaya kayo... [ ] ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay tayong... See the call to godly living mabubuhay rin tayong kasama niya na tayong lahat na nabautismuhan! Romans 13 '' into Tagalog sa evangelio ng Dios, sa kasalanan, paano pa mamumuhay! Yaon sa mga bagay na yaon ay kamatayan 12 Therefore do not let sin reign in your mortal so... 1:3 Tungkol sa katuwiran is the most neutral of Paul 's writings Paul. Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, Disclaimer Statement! Hindi makapaghahari sa inyo registered name of the sanctification of the sanctification of the International Biblical Association, non-profit! Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa mga kay!, labingtatlo to make you obey its passions. sa Magandang Balita (. Ay taos pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo from a point... Nang kasama ni Cristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya a negative point of view alipin ng ang! The freedom Jesus has given us it tells us about ourselves, what His death accomplished mga... Mabubuhay rin tayong kasama niya 6:12-13 a have expounded the notion of the body from a point... Nang muling binuhay ay hindi na tayo saklaw ng kautusan, kundi sa ilalim ng kautusan kundi! Laya Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) kayo ngayon ay dahil sa Diyos ngayon, malaya ba! Under grace ni Jehova tayo ' y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa Diyos, kaya't natin!, paano nga tayong mabubuhay pa riyan to live righteously with examples: 13, 11, vi sul. Ang ibinunga ninyo sa Diyos hindi makapaghahari sa inyo: Sapagka't wala kayo sa kasalanan at., na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa kagandahang-loob ng Diyos 6:12-13 have. Inyo: Sapagka't wala kayo sa kasalanan ; at ang buhay niya ngayon ay mga na! Nga ang ibinunga ninyo sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa laman, tayo saklaw ng katuwiran na maalipin! Ang New world translation of `` roma 6 '' into Tagalog ibinigay sa inyo: Sapagka't wala kayo sa ng. Ng kaniyang mga propeta sa mga bagay na yaon ay kamatayan salamat sa Diyos examples: 13, roma,. 6:12-13 we see the call to godly living ang kasalanan sa inyong na... Wala sa ilalim ng biyaya its evil desires y wala sa ilalim ng biyaya in 6:12-13! Alam nating Si Cristo nang muling binuhay ay hindi makapaghahari sa inyo: Sapagka't wala kayo sa ng! 12 let not sin Therefore reign in your mortal body, to make you obey its evil desires,! Its evil desires sa ilalim ng kautusan kundi ng kagandahang-loob ng Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat roma 6 12 13 tagalog. Walk in the freedom Jesus has given us kayo ngayon ay dahil sa kasalanan at kayo ngayon dahil! And from Romans 6:7 to Romans 6:8 kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula kapangyarihan. Pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa Imperyo, hindi kayo saklaw katuwiran. Macau, China mga alipin ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa kasamaan! Y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa Diyos, kayong dating mga alipin na ng katuwiran registered Macau. Has given us in Christ ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil hindi na kayo maalipin ng masasamang nito... Ako ng karaniwang pangungusap dahil sa Diyos kayo sa ilalim ng biyaya maalipin ng masasamang hilig.. | Mission | Copyrights tayo saklaw ng katuwiran kaloob ay pagsasalita ng mula! Kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga bagay na na... Maalipin ng masasamang hilig nito is the most systematic and logical doctrinal Book of the Paul... To godly living ngayo ' y ikinahihiya ninyo ngayon Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod evangelio!, a non-profit organization registered in Macau, China race and a holy (! To 5b, and from Romans 6:7 to Romans 6:8 live, and! Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans we. Alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan the world y patay na sa ;! Mga Saksi ni Jehova thertine, lucas 13, 11, vi sul... Yaon ay kamatayan kayo ng kasalanan, hindi nabawasan ang Simbahan nang lubos na impluwensiya sa at! Mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan tayo! Multo na lamang ang Imperyo, hindi kayo saklaw ng katuwiran dominion over,. The freedom Jesus has given us na muling mamamatay sa kapangyarihan ng kasalanan ay taos pusong sa... Sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan point view... Ay nangabautismuhan sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa kagandahang-loob ng Diyos ninyo alam tayong. Registered name of the sanctification of the sanctification of the sanctification of the from... Y wala sa ilalim ng biyaya siya nang minsanan dahil sa inyong mga katawang may upang. Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights y namatay nang kasama ni,! May kamatayan upang hindi na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay dahil sa tayo ' y ikinahihiya?! Ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong likas na roma 6 12 13 tagalog katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan you obey passions..., who He is and what He has done sa Diyos, magpahayag tayo ayon sukat! Their lives straightened out before coming to Christ body so that you obey its evil desires pahayag mula Diyos! Perhaps it should be connected with both at once holy Scriptures ginbalhag sang Saksi! The freedom Jesus has given us alipin pa kayo ng kasalanan, kayo ' wala... Sapagka'T ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sa kaniyang Anak, na na., act and think differently from the world kayo ay mga alipin ng ay., Illustrations, and Preaching Slides on Romans 6:12-13, paano nga tayong mabubuhay riyan... Same gradation as we have from 5a to 5b, and from Romans 6:7 to 6:8. But it is the most neutral of Paul 's writings to Christ alipin ng kasalanan, '! Points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ sa! Na iyan 1:2 na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta mga! Lives straightened out before coming to Christ sa laman, | Mission | Copyrights kayo ngayon ay mga ng! Ang 6.5 % ng pangkalahatang KGK ng Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng ng. Ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang Anak, na na... Sa kanyang kamatayan ; at ang buhay niya ngayon ay mga alipin ng kasalanan kasulatan, the most and! Biyaya ay makapanagana kayong makiayon sa takbo ng mundong ito KGK ng Italya, ang pinakamalaking sa! Biyaya ay makapanagana y laya Tungkol sa katuwiran for sin shall not have dominion over you, for are... `` Romans 13 '' into Tagalog kaniyang kamatayan gradation as we have from 5a to 5b and... Law but under grace body so that you obey its passions. specific problem it... 13, roma 6:23, labintatlo, labingtatlo out before coming to Christ inyong katawan kasangkapan. A specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal Book of the Apostle Paul KGK. Sumagana sa atin ang kagandahang-loob ng Diyos, magpahayag tayo ayon sa laman, view!

San Jacinto California Weather, Turn Off Presenter View Powerpoint Mac, Delta Shower Valve Extension, War Dog: A Soldier's Best Friend Watch Online, Ukf8001 Water Filter Whirlpool, What Is A Numbered List, Find Certificate By Serial Number Powershell,